DISC-analys

DISC är en kommunikations- och beteendestilanalys som är användbar i en massa situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid personlig utveckling, grupputveckling, konflikthantering, medarbetarsamtal, säljträning, ledarutveckling och kommunikation.

DISC-analysen ökar förståelsen för människors olikheter och olika sätt att kommunicera och agera. DISC-teorin lyfter på ett positivt sätt fram en persons styrkor, drivkrafter, ledarskapsstil och kommunikationsmönster och visar tydligt att det inte finns något som är rätt eller fel – det handlar bara om att vi kommunicerar på olika sätt.

De olika kommunikations- och beteendestilarna belyses med hjälp av färger, rött, gult, blått och grönt, och med hjälp av färgerna kan både egna och andras beteenden diskuteras på ett enkelt och värderingsfritt sätt. Resultatet av analysen är ingen absolut sanning, det är ett analysverktyg som bygger på självskattning, men validiteten är hög och i de allra flesta fall känner man väl igen sig.

DISC är användbart i all form av kommunikation, men vi tycker att DISC-analysen är extra bra att arbeta med när det gäller teamutveckling eller när det finns problem i kommunikationen på en arbetsplats.

Under våra DISC-workshopar brukar vi till exempel arbeta med:

  • Gruppens kommunikationsstil och beteendemönster, det vill säga hur människors olika styrkor samverkar, vilka drivkrafter de har samt vilka likheter och olikheter som finns i gruppen.
  • Vad innebär de olika profilerna när det gäller samarbete i gruppen, feedback, förändringar, effektivitet och handlingsutrymme?
  • Hur man kommunicerar bäst med varandra, vilka problem och missförstånd som kan uppstå och hur man undviker dem.
  • Vi pratar också om hur man kan använda de nyvunna kunskaperna för att bättre bemöta kunder och klienter.

Intercultural DISC

Vi arbetar också med Intercultural DISC ™, ett prisbelönt HR-verktyg som ökar förståelsen för hur människor tänker och varför de uppför sig olika beroende på personlighetstyp och kulturell bakgrund, som till exempel ålder, genus, nationalitet och utbildningsnivå. Denna analys är speciellt användbar för att hjälpa dig som chef att leda i en internationell kontext eller för att utveckla team där olika företagskulturer behöver arbeta tillsammans. Det underlättar förståelsen i gruppen och hjälper oss att dra nytta av olikheterna.

Disc

Vi kan hjälpa er att öka förståelsen och förbättra kommunikationen i flera steg.

1

DISC-analyser med personlig återkoppling

2

Inspirationsföreläsningar

3

Workshops